Vikten av föräldrasamverkan

Så här står det att läsa i skollagens fjärde kapitel: 12 Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, special skolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. En fungerande föräldraförening eller motsvarande är en oerhörd tillgång för elever, skolpersonal och föräldrar Föräldrarna får via föreningen en bra möjlighet till insyn i skolans arbete och att påverka i olika frågor som rör barnens skola.

Det är vetenskapligt bevisat att på de skolor där det finns en fungerande föräldrasamverkan är barnen tryggare och det förekommer mindre mobbning och annan kränkande behandling.